News

Check out market updates

Hợp Đồng Thuê Xưởng Tiếng Việt – 2020

    Số: …/HĐ/KCN-NX   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——–   HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG Căn cứ Luật Kinh doanh Bất Động Sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13…

Mẫu Hợp Đồng Thuê Kho Nhà Xưởng Song Ngữ (English-Vietnam)

The Socialist Republic of Viet Nam Independence – Freedom – Happiness ——****—— FACTORY LEASE CONTRACT No. 1803-SV-HB   – Pursuant to Civil Code 91/2015/QH13 date 14/06/2005 the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;     –  Pursuant to the Trade law of Vietnam.     – Pursuant to the demands and agreement of Parties. Today,…

Mẫu Hợp Đồng Thuê Kho Xưởng Tiếng Anh Chuẩn (English)

Socialist Republic of Viet Nam Independence – Freedom – Happiness ————————— FACTORY LEASING PRINCIPLE CONTRACT No: …./HDNT Pursuant to Civil Code 91/2015 / QH13 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 24/11/2015, effective from 1/1/2017. Pursuant to Commercial Law of the Socialist Republic of Vietnam adopted by the National Assembly…

Mâu Hợp Đồng Nguyên Tắc Thuê Kho Xưởng Chuẩn (VN)

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-oOo——-  HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Số: …./HĐNT  – Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu…

Vietnam Housing Co.,Ltd

Vietnam Housing specializes in helping the Hanoi foreign community with their long-term and short-term real estate rental and purchasing. We are an expat housing rental services in Hanoi, Vietnam. We could help you to find the right your idea home. We are very knowledgeable about the different neighborhoods and homes all over Hanoi. We will help you…